BOLIVYA DERNEK LOGO.png

Bolivia Tourism and Investment Association

  • Facebook

                 İletişim:

info@ejderturizm.com.tr

         0212 232 85 33

 

 

FAALİYET
ALANLARI

TURİZM

 

Türkiye ile Bolivya arasında yoğun bir Turizm köprüsü oluşturduk.Turizm ile ilgili her talebinize yanıt veriyoruz.

BİLGİ VE DUYURULAR

 

Bölgesel  bilgilendirmeler yapmaktayız.Güncel bilgileri ve duyuruları paylaşıyoru.

YATIRIM

 

Bolivya'da Yatırım fırsatları konusunda destek oluyoruz.

DESTEK

 

Bolivya içinde gerekli destekleri sağlamaya gayret ediyoruz.

 

VİZYONUMUZ

a. Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektör eliyle yapılacak turizm yatırımlarını gerçekleştirecek tüm girişimci, yatırımcı ve yöneticileri bir araya getirerek, bu kişilerin tam bir özgürlük ve özgür çalışma atmosferi içinde, ülke yarar ve çıkarına olarak örgütlenmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını özendirir, bu konularda öncülük ve önderlik eder.
b. Turizm alt yapısının oluşturulması, tarihsel güzellik ve zenginliklerin ulusal çıkarlara uygun biçimde halkın ve de yerli ve yabancı turistlerin yararlanmalarına açılması ve sunulması için gerekli çalışmalarda ve yardımlarda bulunur.
c. Türkiye'nin kültür mirasının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve renklendirilmesi doğrultusunda kamu kesimince yapılan ve yapılacak çalışmaları motive eder ve özendirir.
d. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere turizm yoluyla birikimlerin sağlanması ve yatırımlara dönüştürülmesi yolunda turizm alanında güçlü kuruluşlar meydana getirilmesi için gerekli teknik, eğitsel, ekonomik, teknolojik ve ekolojik   özendirici çalışmalar yapar ya da bu tür çalışmaların, sektörel öncü kuruluş sıfatıyla, kontrol ve koordinesinde yardımcı olur, öncülük ve önderlik yapar.
e. Yurdun tarihsel ve kültürel değerleri ile, coğrafi ve klimatolojik olanaklarının dış dünyada tanıtımı ve dış dünya insanının bu değer ve olanaklardan yararlandırılmasının sağlanması, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, çağdaşlaşma ve en üst düzeyde uygarlaşmasına olanak sağlanması yönünde yapılan çalışmaları destekler, özendirir ve gerektiğinde kendisi organize eder.
f. Yurtiçi ve yurtdışı tanıtımın ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolunda gerekli eğitim etkinliklerini özendirir ve mevcut etkinliklerin arttırılması yolunda gerekli destekleyici önlemleri alır. Bu amaçla Turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yapar.
g. Ülke turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapar ya da yaptırır.  Araştırmalara dayalı olarak düzenlenecek raporları kamu sektörü ve özel sektör içindeki tüm ilgililerin yararlanmalarına sunar.
h. Amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalışmalarının kamuya mal edilmesi için uygun olabilecek her çeşit medyadan, özellikle gazete, kitap, dergi, broşür, radyo ve televizyon gibi araçlardan yararlanır.
ı. Amacına ulaşmak için toplantılar, kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, sergiler, fuarlar, kongreler, sempozyumlar, işlevsel etkinlikler düzenler, sektör genelinde de benzeri organizasyonların yapılmasını özendirir ve bu konularda öncülük eder.
j. Amacını gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi teşekküller, dernekler, meslek kuruluşları, vakıflar, birlik vb. ile doğrudan ya da dolaylı olarak ya da kendisine bağlı kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar; bu tür yerli ve yabancı kuruluşlara, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin müsait olması kaydıyla, üye, kurucu üye, tam üye, yarı üye sıfatıyla katılır.
k. Turizm ekonomisi, turizm eğitimi,  tanıtım alanlarında  araştırmalar yapmak, turizme yetişkin işgücü sağlamak  ve yardımlaşma etkinliklerinde  bulunmak amacıyla,  sandıklar, vakıflar  kurabilir, mal varlığını ve sahip olduğu  değerleri yasaların izin verdiği  belli amaçlara tahsis  edebilir; mevcut ya da kurulacak  ortaklıkların  menkul değerlerini satın alabilir, aracılık  faaliyeti ya da menkul kıymet portföy işletmeciliği  anlam ve  niteliğinde olmamak ve ticari faaliyet niteliğini taşımamak kaydıyla, bunları elden çıkarabilir. Dernek iktisadi işletmeler ve/veya vakıf kurabilir veya Dernek vakfa dönüşebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş-kurulacak şirketlere ortak olabilir, şirketleri tasfiye edebilir.
l.   Amacına ulaşmak için ve/veya kendi ofis ihtiyacı ve/veya  yukarıda belirtilen  etkinliklerle  ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp  satabilir; bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir;  menkul kıymet alıp satabilir ya da bunları amacına  ulaşma işlemleri cümlesinden olarak rehin edebilir, kurulu ayni hakların  miktar ve niteliklerinde değişiklik  yapabilir  ya da bunları kaldırabilir; malvarlığına dahil değerler üzerinde DERNEK leh  ve aleyhine her çeşit  ayni ve şahsi haklar kurabilir, kaldırabilir, ipotek verebilir, kefalet ve ipotek alabilir.  
m. DERNEK, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir mesleki birlik ve/veya federasyon kurabilir; kurulmuş olan mesleki birlik ve/veya federasyona katılabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir veya yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikler açabilir ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, mesleki birlik, vakıf ya da federasyonlara yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre üye olabilir.
n. Turizm yatırımcılarına finansman sağlayan kuruluşlar ve bankalarla koordinasyon ve iş birliği sağlar.

 

 

BOLIVYA TURİZM BÖLGELERİ

Image by Lucas Metz

SALAR DE UYUNI

TUZ GÖLÜ

Salar de Uyuni, 10.582 km² alanıyla Dünya'nın en büyük tuz göllerinden biri. Bolivya 'nın güneybatısında, 3.653 m yükseklikte bulunur ve Titikaka Gölü ile beraber Altiplano Platosu'nun tabiat açısından doruk noktası olarak kabul edilir

Image by Alex Azabache

ORURO

ORTA BÖLGELER

Oruro, Bolivya'nın Oruro departmanında yer alan ve Cercades ilçesinde yer alan bir şehirdir. Şehrin toplam nüfusu 264,700'dür.

Image by Tobias Jelskov

LA PAZ

EL ALTO

La Paz; bir Güney Amerika ülkesi olan Bolivya'nın yönetimsel başkentidir. Ülkede yasal başkent Sucre olmasına karşın, bakanlar kurulu La Paz'da yerleşiktir ve ülke buradan yönetilir. Kent ek olarak, La Paz bölgesinin de bölgesel başkentidir

Image by Lesly Derksen

POTOSI

MADENLER

Potosi, Bolivya'nın Potosi departmanında yer alan ve Tomas Frias ilçesinde yer alan bir şehirdir. Şehrin toplam nüfusu 240,266'dir. Tarihi kent 1987 yılında UNESCO tarafından bir Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir

Image by Guille Álvarez

TITIKAKA GÖLÜ

Titikaka Gölü. Peru ve Bolivya arasında kalan Güney Amerika'nın en büyük tatlı su gölüdür.

8.288 kilometrekare alana sahip olan göl And Dağları'nın Altiplano adı verilen platosunda, Peru ve Bolivya arasında yer alır. Batı kıyısı Peru'ya, doğu kıyısı ise Bolivya'ya aittir.

Titikaka Gölü, ticari gemilerin de çalıştığı,yüksek rakımlı bir göldür. Tibet Platosunda çok daha yüksek rakımlı (4000 m.nin üzerinde) göller bulunur. Deniz seviyesinden yüksekliği 3.810 metre olup 194 km uzunluğa ve 65 km genişliğe sahiptir. Ortalama derinliği 140 - 180 metre arasındadır. Bazı yerliler dipsiz olduğunu iddia etseler de en derin yeri 280 metredir. Yirmibeşten fazla akarsu bu göle dökülür. İnka kültürünün izlerini barındıran Güneş Adası (Isla del Sol) dahil irili ufaklı birçok adacığı barındırır. Çevresinde yaşayan halk için gölde yapılan balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır.

 

İLETİŞİM

LOGO DERNEK JPG.png

ADRES

NEF 11 OFFICE | D BLOK No 97 Merkez Mahallesi Ayazma Cad No: 21 PK.34406 KÂĞITHANE/İSTANBUL      0212 232 85 33

EJDER TURIZM

KONUM <

Bize mesaj göndermek ister misiniz ?

iletildi !

Back to Top

BAŞA DÖN